ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม