ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : อรจิตร ไชยลิขิต (Orajit Chailikit)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
E-mail : orajit_cha@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
สส.บ.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-
ปริญญาโท
วท.ม.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-