ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ศุภฤกษ์ กาธรรมณี (Suppharerk Kathammanee)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
E-mail : pairote_kat@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
-
ปริญญาตรี
วท.ม.
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
มหาวิทยาลัยเกริก
-