ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : อรวรรณ แซ่อึ่ง (Orawan Saeung)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
E-mail : orawan_ray@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
คอ.บ.
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2548
ปริญญาโท
วท.ม.
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2550
ปริญญาเอก
ปรด.
การจัดการนวัฒกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
2561