ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ (Tanaporn Muangmongkul)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail : tanaporn_mua@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยครูพระนคร
2534
ปริญญาโท
ศศ.ม.
นโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกริก
2540
ปริญญาเอก
Ed.D.
Industrial Education Management
Technological University of Philippines
2547