ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : วิลาวัณย์ จินวรรณ (Wilawan Jinwan)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail : wilawan_jin@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
ศป.บ.
ทัศนศิลป์ (เซรามิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2541
ปริญญาโท
ค.ม.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
สถาบันราชภัฏพระนคร
2547
ปริญญาเอก
ปร.ด.
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2555