ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : สมหมาย ศรีสุข (Sommai Srisuk)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
E-mail : srisuk_sommai@hotmail.com
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2540
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553