ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพ บุญเรือง (Supap Bunruang)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีโยธา
E-mail : supap_bun@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
ค.บ.
การศึกษา (ช่างอุตสาหกรรม แขนงช่างก่อสร้าง)
วิทยาลัยครูพระนคร
2532
ปริญญาโท
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2547