ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ปริญญา หม่อมพิบูลย์ (Parinya Mompiboon)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : parinya_mom@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555