ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ (Warachet Promprasit)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
E-mail : warachet_pro@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
อส.บ.
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2541
ปริญญาโท
คอ.ม.
เทคโนโลยีไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2550