ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ปิติ จันทรุไทย (Piti Jantruthai)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีโยธา
E-mail : pchantruthai@gmail.com
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2529
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
ปริญญาเอก
ปร.ด.
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556