ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ธานี จินตสุทธิศักดิ์ (Thani Jintasuttisak)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
E-mail : thani_jin@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ลาศึกษาต่อ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555
ปริญญาโท
วท.ม.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557