ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : วิชิต มาลาเวช (Vichit Malawech)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
E-mail : wichit_mal@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2540
ปริญญาโท
คอ.ม.
เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2549