ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นาง สุจิน ละหุการ (อาคาร24-25) (Mrs. Sujin Lahukarn)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาคาร
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : 081-0818433
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)