ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อุไรวรรณ ชลวิจิตร (Uraiwan Cholvijit)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : raigreat@hotmail.co.th
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
บธ.บ
การบัญชี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2550