เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ศรีไพร อมรฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาง รัชฎาพร ไชยฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ปริศนา ขวัญมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

นาง บุหงา พันจินา

นักวิชาการศึกษา

นาง แสงอรุณ เกื้อสุข

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการเงินและบัญชี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว ชาลิสา พราหมณ์ชู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง วรรดี กุมภวรรณ์ (อาคาร22-23)

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง สาคร คีรีเพ็ชร (อาคาร18)

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง สุจิน ละหุการ (อาคาร24-25)

เจ้าหน้าที่อาคาร