เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ศรีไพร อมรฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาง รัชฎาพร ไชยฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ปริศนา ขวัญมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

นาง บุหงา พันจินา

นักวิชาการศึกษา

นาง แสงอรุณ เกื้อสุข

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว อุไรวรรณ ชลวิจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว ชาลิสา พราหมณ์ชู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง มณี สันถมิตร

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง ประทุม เลิศพันธ์

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง พรทิพย์ จันทร์ภักดี

เจ้าหน้าที่อาคาร