เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ)

นางสาว ศรีไพร อมรฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ)

นาง รัชฎาพร ไชยฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ)

นางสาว ปริศนา ขวัญมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ)

นักวิชาการศึกษา (ระดับปฏิบัติการ)

นาง บุหงา นาคชูทอง

นักวิชาการศึกษา (ระดับปฏิบัติการ)

นาง เกวลิน เกื้อสุข

นักวิชาการศึกษา (ระดับปฏิบัติการ)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ระดับปฏิบัติการ)

นาย โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ระดับปฏิบัติการ)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ)

นางสาว พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ)

นางสาว ชาลิสา พราหมณ์ชู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ)

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง วรรดี กุมภวรรณ์ (อาคาร22-23)

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง * * (อาคาร18)

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง สุจิน ละหุการ (อาคาร24-25)

เจ้าหน้าที่อาคาร