เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

อ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์
อ. ธานี จินตสุทธิศักดิ์
อ. ศศิธร อิสโร
ผศ. อรพรรณ อำนวยศิลป์
ผศ. อรวรรณ แซ่อึ่ง
ผศ. ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

อ. พิชญาภา พริ้มพราย
ผศ. อัษรายุทธ มาสแก้ว
อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
อ. รวิศ คำหาญพล
อ. ใยฟ้า ตระกูลสันติ
อ. จารุวรรณี ไชยพรรณ

วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)

อ. วิชิต มาลาเวช
ผศ. สุนทร ปลื้มสง
อ. สิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์
อ. ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร

เทคโนโลยีโยธา

อ. สุวัฒนา นิคม
อ. เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ
ผศ. สุภาพ บุญเรือง
อ. วิศรุต ช่วยจันทร์

วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

อ.ดร. อภิศันย์ ศิริพันธ์
อ. วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์
อ. พัชรินทร์ อินทมาส
อ. สมหมาย ศรีสุข

วิศวกรรมเครื่องกล

อ. มนตรี เรืองประดับ
อ. ปริญญา หม่อมพิบูลย์
อ. วิทยา วงษ์กลาง
อ. อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร
อ. กรีฑา แก้วคงธรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)

อ. อดิศร ไกรนรา
อ. ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
อ. ณปภัช จันทร์เมือง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)

ผศ.ดร. สถาพร จันทวี
อ. วัสสา รวยรวย
อ. เปมิกา แซ่เตียว
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร. ฉัตรชัย แก้วดี
อ.ดร. วิลาวัณย์ จินวรรณ
อ.ดร. วีรพล ปานศรีนวล
อ.ดร. ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ
อ.ดร. วีระยุทธ สุดสมบูรณ์