ผศ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์
อ. ธานี จินตสุทธิศักดิ์
ผศ. ศศิธร อิสโร
ผศ. อรพรรณ อำนวยศิลป์
ผศ.ดร. อรวรรณ แซ่อึ่ง
ผศ.ดร. ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
อ. อรจิตร ไชยลิขิต

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

อ. พิชญาภา พริ้มพราย
ผศ. อัษรายุทธ มาศแก้ว
อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
อ. รวิศ คำหาญพล
อ.ดร. ใยฟ้า ตระกูลสันติ
อ. จารุวรรณี ไชยพรรณ
อ.ดร. ศุภฤกษ์ กาธรรมณี

วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)

ผศ. วิชิต มาลาเวช
ผศ. สุนทร ปลื้มสง
อ. สิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์
อ. ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร
อ. ทิฆัมพร เขมวงศ์
อ. คมกฤช แก่นทอง

เทคโนโลยีโยธา

อ. สุวัฒนา นิคม
อ. เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ
ผศ. สุภาพ บุญเรือง
อ. วิศรุต ช่วยจันทร์
อ. ปาณิศา แสงแก้ว

วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

อ. วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์
อ. สมหมาย ศรีสุข
อ. ธราดล วัฒนนาวิน
อ.ดร. วรากรณ์ สาริขา

วิศวกรรมเครื่องกล

อ. มนตรี เรืองประดับ
ผศ. ปริญญา หม่อมพิบูลย์
อ. วิทยา วงษ์กลาง
อ. อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร
อ. กรีฑา แก้วคงธรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)

อ. ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
ผศ. ณปภัช จันทร์เมือง
อ. อัจฉรสิริ อนุมณี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)

ผศ.ดร. สถาพร จันทวี
อ. เปมิกา แซ่เตียว
รศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อ.ดร. นราพงศ์ ช่วยชัย

การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

อ.ดร. สันติ ขำตรี
อ.ดร. ปสุตา สังข์ศรี
อ.ดร. รอยหทัย แก้วใหม่
อ. ประภัสสร กุลทอง
อ. ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ ศรีขาว

อุตสาหกรรมศิลป์

ผศ.ดร. ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ
อ. วัสสา รวยรวย
อ.ดร. อภิศันย์ ศิริพันธ์
อ. อดิศร ไกรนรา
อ. พัชรินทร์ อินทมาส

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร. ฉัตรชัย แก้วดี
อ.ดร. วิลาวัณย์ จินวรรณ
อ.ดร. วีรพล ปานศรีนวล
ผศ.ดร. วีระยุทธ สุดสมบูรณ์