เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 เเละระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยเเละพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เเละระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ " การจัดการภาวะวิกฤกด้านการท่องเที่ยว: ความท้าทาย การตอบสนอง เเละกลยุทธ์ในการฟื้นฟู " ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยเเพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ เเละนักศึกษาระดับบัณฑิตนักศึกษา นำเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ เเละยังเป็นเวทีให้นักวิจัย องค์กรชุมชนท้องถิ่นได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์เเละสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

โดยสามารถส่งบทความวิจัยผ่านระบบเเเละดูรายละเอียดได้ที่ Website: http//seminarresearch.pkru.ac.th

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด