เรื่อง : โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรายละเอียด

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด