เรื่อง : ประกันคุณภาพ63รายละเอียด

#ประกันคุณภาพ ปี 2563#

 1. คู่มือการใช้งาน-Google-Meet-Enterprise-for-Education-ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา-ฯ-ปีการศึกษา-2562.pdf

 2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ปีการศึกษา-2562.pdf

 3. ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้น-TQR-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf

 4. ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินฯ-ระดับคณะและสถาบัน-กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ26-2-63.pdf

 5. ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินฯ-ระดับหลักสูตร-กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ.pdf

 6. แนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับการประเมินฯ ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับคณะและคณะกรรมการตรวจประเมินคณะ).pdf

 7. แนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับการประเมินฯ ระดับหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับหลักสูตรและคณะกรรมการตรวจประเมิน).pdf

 8. แนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับการประเมินฯ ระดับหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet ประจำปีการศึกษา 2562.pdf

 9. แบบฟอร์ม-SAR-ระดับคณะ-ปีการศึกษา-2562.docx

 10. แบบฟอร์ม-SAR-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2562.docx

 ดาวน์โหลดรวมทั้งหมด  http://techno.nstru.ac.th/sar63.rar

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://techno.nstru.ac.th/sar63.rar
วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด