เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางานรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด