เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นเรื่องการควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรายละเอียด

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นเรื่องการควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด