เรื่อง : ข้อมูลพื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

http://techno.nstru.ac.th/main62/mainkpi21.php

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://techno.nstru.ac.th/main62/mainkpi21.php
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด