เรื่อง : แบบประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2561รายละเอียด

http://techno.nstru.ac.th/main62/main.php

.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล)

 

 

 

2.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (วิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

 

3.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีโยธา)

 

 

 

4.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (วิศวกรรมไฟฟ้า) (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

 

 

 

5.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต-เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)

 

 

 

6.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์)

 

 

 

7.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง)

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด