เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสมัมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก"รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการสมัมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก"

วันที่ 7-10 เมษยน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกน์ดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กทม.

ดูรายละเอียดเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด