เรื่อง : การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่ารายละเอียด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นำองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด