เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" (Research Methodology)รายละเอียด

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดโครงการอบรม "กระบวนการในงานวิจัย" (Research Methodology)

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด