เรื่อง : CP All ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะรับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวรายละเอียด

CP All ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะรับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ดูรายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 4 มีนาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด