เรื่อง : การประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรรายละเอียด

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ๒๕๖๑ มาตรา ๘๓ กำหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด และต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด