เรื่อง : เรื่อง ส่งสำนำหนังสือเพื่องแจ้งเวียนให้สังกัดทราบรายละเอียด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0๒0๑.๓/ว ๙๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด