เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธ์สมัครหรือถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำรายละเอียด
1.รายชื่อผู้มีสิทธ์สมัครหรือถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2.รายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด