เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และขออนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่3 ASEAN Entrepreneur Club IIIรายละเอียด

แบ่งออกเป็น2ช่วง ช่วงที่1 อบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 และช่วงที่2 ศึกษาดูงาน ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 2 มิถุนายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด