เรื่อง : เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016 :B-inno2016)รายละเอียด

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://binno2016.rmutr.ac.th/ หรือติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ 0 24416060 ต่อ 2420-2426

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 2 มิถุนายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด