เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาครั้งที่ 8รายละเอียด

ในวันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ากรุงทหารลาดกระบัง

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด