เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติรายละเอียด

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด