เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รายละเอียด

โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด