เรื่อง : ขอเชิญเข้ารบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบNRMS)ประจำปีงบประมาณ2561" ช่วงที่2(พฤษภาคม-กันยายน 2561)รายละเอียด

ช่วงที่2(พฤษภาคม-กันยายน 2561) จะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ36คน 

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด