เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประถมศึกษา วันที่ 19-20 เมษายน 2561, มัธยมศึกษา วันที่ 26-27 เมษายน 2561รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สาหรับระดับประถมศึกษา วันที่ 19-20 เมษายน 2561

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคานวณ และการออกแบบ&เทคโนโลยี

สาหรับระดับมัธยมศึกษา วันที่ 26-27 เมษายน 2561

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 9 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด