เรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ด้วย ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 จึงต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรายละเอียดการรับสมัครและการเสนอชื่อ โดยสังเขปดังนี้

 

การรับสมัคร ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักอธิการบดี ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 15 – 30 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครไปที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280  ทั้งนี้จะถือเอาวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ประทับตรารับเอกสารเป็นวันรับสมัคร หรือส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/univ_council/  โดยถือเอาวันที่ส่งตามประกาศเป็นวันรับสมัคร 

การเสนอชื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานในคณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถึงวันเสนอชื่อ  เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้คนละ 1  ชื่อ ที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 15 -30  มีนาคม 2561   เวลา 08.30 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

ให้ผู้สมัครใจตามข้อ 1 และผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ  2  ส่งแบบประมวลประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามแบบฟอร์มประมวลประวัติและผลงานของผู้ที่เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และของมหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำหนด

ถามสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์  0 7539 2041  เบอร์ภายใน 160 

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/univ_council/index.php?option=md_news&view=show&nid=18403
วันที่ประกาศ 14 มีนาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด