เรื่อง : การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2561รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม สามารถแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลไปยังกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด