เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ๒๐๑๘ (RMTC ๒๐๑๘)รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ๒๐๑๘ ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด