เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๗ (lnnovative Craft Award 2018)รายละเอียด

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๗ (lnnovative Craft Award 2018) เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ นักศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบในระดับอุดมศึกษา และชุมชนหัตถกรรมของไทย หัตถกรรมดั้งเดิมกับนวัตกรรมใหม่ๆ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด