เรื่อง : ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"รายละเอียด

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททสงเศรษฐกิจและสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร้ว ยุคที่่เทคดนโลยีสารสนเทศถูกนำประยุกตืให้ใช้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้า

งศักยภาพให้กับประเทศ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด