เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมรายละเอียด

สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย

๑. หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ ๒ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมประทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ 

๒. หลักสูตรการสร้างมลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ ๓ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมประทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด