เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3"รายละเอียด

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด