เรื่อง : ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561รายละเอียด

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และสำหรับนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยในระดับอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผลงานที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด