เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการขอประเมินผลการสอนรายละเอียด

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องตามระบบและกลไก  ทางมหาวิทยาลัยจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด