เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยรายละเอียด

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนัยสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด