เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่รายละเอียด

สทอภ. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 18ครั้ง ใน18 กลุ่มจังหวัด ระหว่างเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2559

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด