เรื่อง : ขอเรียนเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรมรายละเอียด

ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด